ANVÄNDNING VILLKOR

<Tillbaka

Användning och modifikation

Användning av denna webbplats lyder under de villkor som anges nedan. Dessa villkor och användningen av denna webbplats styrs av och tolkas enligt den spanska lagstiftningen, och om inte annat följer, av den exklusiva jurisdiktionen i de spanska domstolarna. Om du inte godkänner dessa villkor har du inte behörighet att använda den här webbplatsen.Det förväntas att ni kontrollerar denna sida ofta och observerar ändringar, eftersom de kommer att vara bindande.

Dessa villkor är ett juridiskt avtal mellan dig och Manzanares Advokater och kan endast ändras med vårt godkännande.Vi kanändra användarvillkoren när som helst, genom att publicera nya villkor på denna webbplats.

Juridisk information

All information om våra tjänster som tillhandahålls på webbplatsen är bara allmän information,tar inte hänsyn till individuella förhållanden, och kanske inte återspeglar aktuella förändringar i lagen.

Detaljerad specialiserad rådgivning bör alltid inhämtas från en lämpligt kvalificerad jurist innan ni vidtar eller inte vidtar någon åtgärd.

Friskrivning och begränsning av ansvar

Samtidigt som vi har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att innehållet på denna webbplats är korrekt och fullständig, kan vi inte hållas ansvariga för fel eller utelämnanden i innehållet. I synnerhet artiklarna i vårt arkiv kan vara föråldrade.Vi ger inte några uttryckliga eller underförstådda villkor, garantier eller utfästelser avseende kvaliteten, riktigheten eller fullständigheten av informationen.

Vi utesluter i den utsträckning som lagen medgerallt ansvar för förlust eller skada, vare sig direkta, indirekta eller följdskador (inklusive, utan begränsning, skada som uppstått som en följd av brott mot dessa villkor, vilket inte är en överskådlig konsekvens av brott, förlorad vinst, förlorad möjlighet, förlorade intäkter, förlorad goodwill, förlust av kontrakt, ökade kostnader eller administrativa kostnader/ tid) till följd av användning av eller oförmåga att använda den här webbplatsen, eller från någon information eller underlåtenhet som ingår i denna webbplats.

Även om vi försöker att se till att webbplatsen är tillgänglig 24 timmar om dygnet, kan vi inte garantera detta, vi kommer inte att ta ansvaret i de fall i vilka webbplatsen intefungerar eller är inte tillgänglig. Tillgång till webbplatsen kan vara tillfälligt och utan förvarning begränsad i händelse av ett systemfel, underhåll eller reparation, av skäl som ligger bortom vår kontroll eller av någon annan anledning  som vi anser vara lämpliga under dessa omständigheterna. Vi kommer inte att ta någon ansvar i dessa fall.

Förutom där annat uttryckligen anges i fråga om online-tjänster,utgör ingenting i dessa sidor varken ett erbjudande eller professionell rådgivning, och vid användning av ditt webbplatsen bekräftar  att du inte har åberopat något sådant innehåll.

Länkar till andra webbplatsen som visas i denna webplatssen har blivit inkluderade av rent praktiska skäl. Faktum att  dessa länkar kommer upp innebär inte att Manzanares Advokater godkänner webbplatsen, leverantören eller innehållet. Vi kommer inte att ta någon ansvar i innehållet eller för skador eller förlust som inträffar  som en följd av tillgång eller tillförlitligheten av mjukvara som laddas ned, av någon länk. Vi har inte kontroll över dessa  webbplatser eller deras innehåll, därför kan vi inte ta ansvaret.

Trots att vi, när det är möjligt, vi försäkrar oss att materialet används i webbplatsen  inte innehåller någon  virus, kan vi inte hållas  ansvåriga om någon nedladdat material innehåller någon typ av virus.

Man få inte  missbruka  webplatssen (inklusive, men inte begränsat till,  illegal, nedladdning, försök till obehörig åtkomst, både till webbplatens som den server som sidan använder, eller genom ett medvetet införande av material som är skadlig eller tekniskt skadliga).

Genom att bryta mot denna bestämmelse kan du begå ett brott. Vi kommer att rapportera alla sådana brott mot de berörda brottsbekämpande myndigheter, och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter med att avslöja din identitet. I händelse av en överträdelse,kommer  din rätt att använda webbplatsen kommer att  omedelbart begränsas.

Vi kommer inte att vara ansvariga för någon skada som  orsakas av en tekniskt virus eller andra skadliga ämnen som kan infektera din dator, datorprogram, data eller annan upphovsrättsskyddad material på grund av din användning av webbplatsen.

Intellektuella äganderätt

De intellektuella äganderätter (inklusive, utan begränsning, upphovsrätt och varumärken) av hela materialet inklusive webplatsen(inklusive, utan begränsning till, text, bilder och planer) ägs av Manzanares Advokater, om inget annat anges och användningen av dem är begränsad enligt vad som anges nedan.

Du kan visa de sidorna av webbplatsen på din datorskärm och skriva ut ett rimligt antal omodifierade kopior av någon av sidorna på webbplatsen för ditt eget, icke-kommersiella bruk.

Förutom vad som uttryckligen tillåts enligt lagen om upphovsrätt, all annan kopiering, modifiering, reproduktion, permanent lagring, ompackning, distribution, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet på webbplatsen som inte är godkänt av oss, är helt förbjuden.

Det är inte tillåtet att länka till denna webbplats utan Manzanares Advokater skriftlig tillåtelse.


MNZ CUENTA CLIENTES SL

B92870997

CL GERALD BRENAN 39 2ª

29120 ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA)